Pravo na pristup informacijama

1. Katalog informacija 2013.

2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

3. Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informaciji

4. Bilanca za 2013. godinu

5. Računi dobiti i gubitka za 2013. godinu

6. Bilješke za 2013. godinu

7. Financijsko izvješće za 2013. godinu

8. Raspodjela dobiti društva za 2013. godinu

9. Bilanca za 2014. godinu

10. Računi dobiti i gubitka za 2014. godinu

11. Bilješke za 2014. godinu

12. Financijsko izvješće za 2014. godinu

13. Raspodjela dobiti društva za 2014. godinu

14. Bilanca za 2015. godinu

15. Računi dobiti i gubitka za 2015. godinu

16. Bilješke za 2015. godinu

17. Financijsko izvješće za 2015. godinu

18. Raspodjela dobiti društva za 2015. godinu

19. Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

20. GFI-POD – ZELENJAK 2016.

21. Zelenjak -revizija izvješća 2016.pdf

22. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2016.

23. Odluka o pokriću gubitka poslovne godine 2016.

24. Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

25. GFI-POD – ZELENJAK 2017.

26. Revizorsko izvješće za 2017. godinu

27. Odluka o raspodjeli dobiti društva za 2017. godinu

28. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2017.

29. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

30. GFI-POD ZELENJAK d.o.o. za 2018.

31. Revizorsko izvješće 2018.

32. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. god.

33. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. god.